Belastingrente over vennootschapsbelasting - voorkomen is beter dan genezen 25-4-2023
  
Als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen, betaal je belastingrente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen. Momenteel is het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) 8%, maar dat stijgt mogelijk naar 10,5%. De rekening kan dus aardig oplopen. Maar als je op tijd aangifte doet óf alvast een voorlopige aanslag vraagt, betaal je geen belastingrente. Hoe en wat lees je in deze blog.

De VPB die je verschuldigd bent, bouwt zich gedurende het boekjaar op. Maar praktisch gezien is deze belastingschuld pas inbaar na het einde van dat boekjaar. Daarom berekent de Belastingdienst belastingrente. Je betaalt belastingrente als de Belastingdienst je een aanslag VPB oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Als je boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, dan geldt voor 2022 dat de berekening van belastingrente start op 1 juli 2023. 
Lees verder...
Minder erfbelasting over je nalatenschap, hoe regel je dat als ondernemer? 3-4-2023
  
Stel, je bent ondernemer (m/v), je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap en je hebt kinderen. Dan brengt het wettelijk erfrecht mee dat bij jouw overlijden je partner (m/v) - de zogenoemde langstlevende - het eigendom erft van alle bezittingen en schulden die je nalaat. Dus ook het eigendom van de onderneming. Je kinderen daarentegen erven een geldvordering op je partner die niet opeisbaar is zolang je partner leeft. En daar ontstaat voor hen een fiscaal nadeel. Hoe zit dat? En is er een oplossing?

Eigendom versus vordering
Het zit zo: je partner erft met het eigendom van de onderneming ook het ondernemingsvermogen. En dat valt onder de zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. Door de BOR is, onder bepaalde voorwaarden, de waarde van de onderneming (of een belangrijk deel ervan) niet belast met erfbelasting. Je kinderen daarentegen erven niet het eigendom, maar een vordering. Daardoor kunnen zij niet van de BOR profiteren. Sterker: er is over de waarde van de vordering die ze erven meteen al bij jouw overlijden erfbelasting verschuldigd. En dat terwijl de vordering pas opeisbaar wordt als je partner overlijdt.
Lees verder...
De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dwingt DGA tot actie 13-3-2023
  
Sinds begin dit jaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Volgens deze wet mag je als DGA samen met je partner maximaal 700.000 euro onbelast lenen van je eigen vennootschap(pen), ook al staan hier zakelijke zekerheden en condities tegenover. Een uitzondering geldt voor de financiering van je eigen woning. Heel wat DGA’s zijn echter een dergelijke lening bij de eigen vennootschap aangegaan om  - vaak als pensioenvoorziening - een Box-3 onroerend goed belegging aan te gaan. Is die lening boven de 700.000 euro, dan heb je door de nieuwe wet als DGA alle reden om in actie te komen. In deze blog lees je wat je kunt doen.
Lees verder...
Wat je als ondernemer moet weten over schijnzelfstandigheid 6-2-2023
  

In de zorg, de bouw en in tal van andere sectoren werken ondernemers vaak met zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Maar niet zelden is er sprake van schijnzelfstandigheid: de zzp’er lijkt zelfstandig, maar de arbeidsrelatie heeft alle schijn van een dienstverband. Volgens de uitleg van de Hoge Raad gelden dan ook de wettelijke rechten en plichten die horen bij een dienstverband. En dat kan zowel voor de zzp’er als voor diens opdrachtgever ongewenste (financiële) gevolgen hebben. Werk je als ondernemer veel met zzp’ers? In deze blog lees je waar je op moet letten. 
Lees verder...
People, Planet, P…..? 18-1-2023
  
Bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden extra gewaardeerd door klanten, leveranciers en investeerders. People, Planet en Profit vormde lange tijd het uitgangspunt voor deze manier van ondernemen. Maar de interpretatie van het begrip profit beperkte zich veelal tot ‘bedrijfswinst’. De oorspronkelijke betekenis, namelijk de waarde die bedrijven toevoegen aan de maatschappij, bleef vaak buiten beschouwing. Tegenwoordig zien we een verandering: het begrip profit is verschoven van prosperity (welvaart) naar purpose (doel).

De juiste balans tussen People, Planet en Profit (triple P) in de bedrijfsvoering vormt al geruime tijd de basis voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De zogenaamde ‘triple bottom line’ theorie (John Elkington, 1994) was een reactie op het groeiende besef dat de focus op winst op korte termijn, onvoorziene kosten veroorzaakt op de lange termijn. Hoewel winst maken voor bedrijven nog steeds een voorwaarde is om te kunnen voortbestaan, bepalen de inzichten vanuit People en Planet steeds meer de voorwaarden waaronder die winst kan en mag worden gemaakt. 
Lees verder...
De vrijstelling eigenwoningschenking heeft z’n langste tijd gehad 15-11-2022
 
In 2023 wordt de vrijstelling voor de eigenwoningschenking verlaagd van 106.671 naar 28.947 euro om vervolgens in 2024 geheel te worden geschrapt. Overweeg je een eigenwoningschenking? Dan is het dus zaak daar niet te lang meer mee te wachten. Wat de vrijstelling voor de eigenwoningschenking inhoudt en wat je kunt doen om die niet mis te lopen, lees je in deze blog.
De vrijstelling voor de eigenwoningschenking bestaat al een aantal jaren en er wordt veel gebruik van gemaakt. Het houdt in dat je iemand belastingvrij een bedrag van 106.671 euro kunt schenken. Dit bedrag moet dan worden besteed aan een eigen woning. Bijvoorbeeld door er een eigen woning mee te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek.
 
Lees verder...
Ben jij als dga voorbereid op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap? 18-10-2022
 

 De Tweede Kamer heeft op 13 september 2022 het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen. De maatregel geldt per 2023. Zoals de naam al suggereert is de wet bedoeld om bovenmatig lenen van de eigen bv door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) aan banden te leggen. Want, zo is de redenering, lenen van de bv mondt te vaak uit in belastingontwijking. Wat deze maatregel voor jou als dga betekent en wat je kunt doen lees je in deze blog. 
Lees verder...
Wat je moet weten over de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 6-9-2022
  
In 2019 is de Europese Richtlijn 'Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de EU' in werking getreden. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten en heeft als doel om arbeidsvoorwaarden te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Per 1 augustus 2022 is de betreffende regelgeving in Nederland van kracht geworden. In deze blog vind je enkele belangrijke onderwerpen op een rij, voorzien van een aantal praktische tips.
Lees verder...
Zijn MKB-ondernemers gebaat bij een goede Raad? 26-7-2022
  

Waar grote ondernemingen vaak met advies terzijde worden gestaan door een Raad van Commissarissen, staan veel MKB-ondernemers meestal alleen met hun vraagstukken. Je kunt immers niet al je vragen met je personeel bespreken. Dat neemt niet weg dat je als ondernemer soms wel degelijk behoefte hebt aan een klankbord. Aan iemand die je scherp houdt en je helpt om kansen te zien en te benutten. Iemand die je kortom helpt bij het bereiken van je ondernemersdoel. Maar wie kan die rol vervullen?
Lees verder...
Betekenisvol groeien 2-7-2022
 

Groei en winstmaximalisatie staan voor veel bedrijven in het MKB op één. Tegelijkertijd zijn deze bedrijven vaak actief in markten waarin partijen elkaar op leven en dood beconcurreren met inwisselbare producten en diensten waarmee wordt 'ingespeeld op de klantvraag'. En dat heeft voor alle marktpartijen onvermijdelijk precies het tegenovergestelde resultaat: uitholling van de winstmarges en een kwetsbare marktpositie. Hoe organisaties kunnen ontsnappen uit deze 'ratrace' lees je in deze blog.
Lees verder...
Maak van belastingschuld een achtergestelde lening 13-6-2022
  
Om voor ondernemers de financiële lasten door de coronaperiode te verlichten, heeft de Belastingdienst een aantal tijdelijke regelingen in het leven geroepen. Betalingsuitstel van belastingen is er daar een van. Ondernemers die daar gebruik van hebben gemaakt, hebben een schuld opgebouwd. Die schuld is echter voor banken reden om extra terughoudend te zijn met het verstrekken van een financiering aan de betreffende bedrijven. Daardoor dreigen veel, ook gezonde en op zichzelf kredietwaardige, bedrijven in hun ontwikkeling te worden belemmerd en mogelijk alsnog kopje onder te gaan. Kan dat niet anders?
Lees verder...