Bekijk nieuws archief
Echtscheiding? Zo voorkom je als ondernemer dat je ex-partner van je erft 27-5-2024


Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan, dan wil je waarschijnlijk niet dat je ex na jouw overlijden nog iets van je erft. Maar als je dat niet zorgvuldig vastlegt in een testament, dan gelden voor je nalatenschap, inclusief je onderneming, de standaardregels van het erfrecht. En dat kan betekenen dat jouw nalatenschap, en dus ook eigendom van en zeggenschap over je onderneming, terechtkomt bij je ex-partner. Hoe zit dat? En hoe kun je dat voorkomen?

Lees verder...
NIS2 binnenkort van kracht - Is jouw bedrijf goed beschermd tegen cyberaanvallen? 22-4-2024


MKB-bedrijven zijn steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Want hackers weten: kleinere bedrijven zijn vaak veel minder goed beveiligd dan grote ondernemingen. En dat maakt ze tot een makkelijke prooi. Om aan de groeiende bedreigingen van cybercriminaliteit het hoofd te bieden komt de EU met NIS2: regelgeving op het gebied van internetbeveiliging. NIS2 wordt eind 2024 in Nederland van kracht. Wat kun je - en wat móet je - als MKB-ondernemer met die regelgeving?

Een succesvolle cyberaanval heeft vaak ernstige gevolgen: van verstoring van de bedrijfsvoering en operationele stilstand tot en met aanzienlijke kosten, juridische problemen, reputatieschade en verlies van klanten. Het is dus van vitaal belang dat je als MKB-ondernemer maatregelen neemt en investeert in beveiligingsinfrastructuur om je bedrijf te beschermen tegen cyberdreigingen. NIS2 kan daarbij helpen: het biedt MKB-bedrijven een leidraad om hun digitale weerbaarheid te vergroten.

Lees verder...
Hét Kennisnetwerk neemt het thema discontinuïteit onder de loep 19-4-2024


Terwijl april met hagel en wind zijn onbetrouwbare reputatie maar weer eens waarmaakte, druppelden in de Businessruimte van TOP Oss de gasten van Hét Kennisnetwerk binnen voor de voorjaarseditie van Het Kennisdiner. Onder het genot van een welkomstdrankje en smaakvol gepresenteerde amuses werden er handen geschud en werd er kennisgemaakt. Het was het begin van een avond kennis delen en culinair genieten. En van geanimeerde gesprekken over tal van zakelijke en persoonlijke aangelegenheden.

Lees verder...
Forse stijging verplicht DGA-loon - wat betekent dat voor Directeur-Grootaandeelhouders? 12-3-2024


Het verplichte Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) loon is het minimumloon dat je als DGA moet ontvangen voor de werkzaamheden die je verricht voor de BV waarin je aandelen hebt. Het DGA-loon wordt berekend op basis van het zogeheten gebruikelijk loon. Het normbedrag voor de vaststelling van dat gebruikelijk loon is met ingang van 2024 fors gestegen. Wat betekent dat voor jou als Directeur-Grootaandeelhouder?

Het DGA-loon wordt berekend op basis van het gebruikelijk loon dat een werknemer zou ontvangen voor vergelijkbare werkzaamheden. Dit wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de aard en omvang van de onderneming, de branche en de marktconforme beloning voor vergelijkbare functies. De Belastingdienst hanteert het gebruikelijk loon als referentiepunt, wat inhoudt dat het salaris van de DGA minimaal gelijk moet zijn aan wat gebruikelijk is voor vergelijkbare werkzaamheden.
Lees verder...
Doorwerken na de AOW-leeftijd – de voordelen voor werkgevers 5-2-2024


Van elke 10 werknemers in Nederland is er een 60 jaar of ouder. Die groep zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Daarmee verliest Nederland veel waardevolle werknemers. En dat is slecht nieuws in de huidige zeer krappe arbeidsmarkt. Het goede nieuws is dat steeds meer werknemers na de AOW graag actief willen blijven op de arbeidsmarkt. Redenen genoeg voor de overheid om doorwerken na de AOW-leeftijd te faciliteren en te stimuleren met wet- en regelgeving.

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om een werknemer te laten doorwerken na de AOW-leeftijd kent de wet een aantal bijzondere ontslagregels voor pensioengerechtigde werknemers. Zo is er voor een ontslag op of na de pensioengerechtigde leeftijd geen instemming van de werknemer nodig om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en bedraagt de opzegtermijn slechts één maand, ongeacht de duur van het dienstverband.

Lees verder...
Participatie in aandelen en steward ownership: zó behoud je je medewerkers 8-1-2024


In deze krappe arbeidsmarkt moet je als organisatie steeds beter je best doen om goede werknemers te behouden en nieuwe goede mensen aan te trekken. Medewerkersparticipatie, financieel of in de vorm van steward ownership, kan daarin een krachtig instrument zijn. Het versterkt niet alleen de band tussen medewerkers en het bedrijf, maar fungeert ook als een waardevolle motivator, een wervingsinstrument en een middel om de loyaliteit te vergroten.

Financiële medewerkersparticipatie is er in soorten en maten. Welke vorm je kiest is afhankelijk van specifieke behoeften van de organisatie en de medewerkers. Winstdelingen en bonussen zijn de bekendste vormen. Het zijn mooie toevoegingen op het salaris en het totaalpakket dat je je medewerkers kunt bieden. Maar deze regelingen zijn vaak niet voldoende om medewerkers echt te binden. Meer effect sorteer je met echt eigenaarschap in de vorm van (certificaten van) aandelen. 

Lees verder...
Hogere drempels voor verplichte jaarrekening controle – wat betekent dat voor jouw bedrijf? 11-12-2023


Of je bedrijf wettelijk verplicht is om de jaarrekening te laten controleren hangt onder meer af van de hoogte van je omzet. Nu de inflatie in veel sectoren zorgt voor hogere omzetten en een hoger balanstotaal, worden naar verwachting veel meer MKB-bedrijven controleplichtig. Dat leidt niet alleen tot een (onverwachte) extra kostenpost voor deze bedrijven, maar ook tot capaciteitsissues bij accountantsorganisaties die de controles moeten uitvoeren. Om dat te voorkomen heeft de Europese Commissie de drempelwaarden voor wettelijk verplichte jaarrekeningcontroles verhoogd.

Het controleren van jaarrekeningen is een essentieel onderdeel van het financiële landschap, met verplichte controles die een belangrijke rol spelen in het waarborgen van transparantie en betrouwbaarheid. Deze jaarlijkse praktijk, voorgeschreven door wet- en regelgeving en uitgevoerd door onafhankelijke accountants, biedt stakeholders een geruststellende blik in de financiële gezondheid van een organisatie. Het beschermt investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden tegen onjuiste of misleidende informatie.

Lees verder...
Cybersecurity voor MKB bedrijven – geen optie, maar keiharde noodzaak 14-11-2023


Een succesvolle cyberaanval heeft vaak ernstige gevolgen: van hoge kosten voor schadeherstel tot en met reputatieschade en verlies van klanten. En hoewel over het algemeen alleen grootschalige hacks en datalekken de krant halen, zijn het vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die een aantrekkelijk doelwit vormen voor cybercriminelen. Dat je als MKB-ondernemer maatregelen neemt en investeert in beveiligingsinfrastructuur om je bedrijf te beschermen tegen cyberdreigingen is in het hedendaagse digitale tijdperk dus van vitaal belang.

Hackers zijn zich ervan bewust dat kleine en middelgrote bedrijven vaak niet dezelfde beveiligingsmaatregelen en budgetten hebben als grote ondernemingen. Dit maakt hen tot gemakkelijke slachtoffers. En de gevolgen van een geslaagde cyberaanval zijn groot, variërend van verstoring van de bedrijfsvoering en operationele stilstand tot en met aanzienlijke kosten en juridische problemen. Om je bedrijf beter te beschermen tegen cyberdreigingen moet je als ondernemer stappen nemen om de internetbeveiliging van je bedrijf te versterken: 

Lees verder...
Hét Kennisnetwerk neemt het thema bedrijfsopvolging onder de loep 6-11-2023


Terwijl de herfst met regen en wind van zich liet horen, verzamelden zich in restaurant Charlie in Schaijk de gasten van Hét Kennisnetwerk voor de najaarseditie van Het Kennisdiner. Onder het genot van een welkomstdrankje en smaakvol gepresenteerde amuses werden er handen geschud en werd er kennisgemaakt. Het was het begin van een avond kennis delen en culinair genieten. En van geanimeerde gesprekken over tal van zakelijke en persoonlijke aangelegenheden.

Lees verder...
Wie krijgt het in jouw bv voor het zeggen als jij (tijdelijk) wegvalt? 10-10-2023


Ondernemen is vooruitzien. En vooruitzien betekent ook: nadenken over wat er met je onderneming gebeurt als jij als DGA/bestuurder, al dan niet tijdelijk, wegvalt. Wie vervult dan jouw functie? Wie heeft dan de bevoegdheid om de zaken te regelen? In de praktijk blijkt dit vaak niet of niet goed te zijn geregeld. En dat kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je onderneming. Door nu een paar eenvoudige maatregelen te treffen voorkom je problemen.

Certificeren van aandelen
Een veel gebruikte maatregel om de continuïteit van je onderneming zeker te stellen als jij om welke reden dan ook uitvalt, is het certificeren van aandelen. Wat je dan feitelijk doet is het splitsen van de twee rechten die verbonden zijn aan aandelen, te weten het recht op zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht) en het recht op een deel van de winst (in de vorm van uitkering van dividend).

Lees verder...
Wat betekent de rentestijging voor jouw bedrijf? 5-9-2023


Om de torenhoge inflatie in de eurozone te beteugelen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in de afgelopen periode de rente stapsgewijs verhoogd. Sinds vorige zomer zijn we zo van een negatieve rente naar het hoogste rentepeil in dik 20 jaar gegaan. Aangezien de rentetarieven een essentiële factor vormen binnen de economie, is verandering van de tarieven direct van invloed op de bedrijfsactiviteiten, financiering, investeringsbeslissingen en winstgevendheid van bedrijven in alle sectoren. Wat betekent de actuele rentestijging voor jouw bedrijf? 
De huidige inflatie is het gevolg van de snel stijgende energie- en grondstoffenprijzen tijdens de economische heropleving na de coronacrisis. Die ontwikkeling werd nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. De hoge energieprijzen hebben vervolgens ook een prijsverhoging van andere producten en diensten in gang gezet. Een hogere rente nu, maakt geld lenen duurder. Daardoor gaan mensen minder consumeren en zijn bedrijven minder geneigd om geld te lenen om investeringen te doen. Zo koelt de economie af en wordt de inflatie getemperd, althans dat is de gedachte. De keerzijde van dat beleid is echter dat de economie (te) snel vertraagt en zelfs krimpt. In dat geval dreigt een recessie.
Lees verder...
Lopen leden van de Raad van Toezicht onnodige aansprakelijkheidsrisico’s? 22-8-2023

Goed bestuur en toezicht zijn essentieel voor het goed functioneren van een organisatie. Daarom hebben veel bedrijven bijvoorbeeld een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht. Nu de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) sinds juli vorig jaar van kracht is, is het ook voor verenigingen en stichtingen formeel mogelijk een dergelijk orgaan in te stellen. De WBTR  bepaalt wat de taak van toezichthouders of commissarissen is, maar kent ook een strenge aansprakelijkheidsnorm. In deze blog leg ik uit wat dat betekent voor wie als vrijwilliger zitting heeft in zo’n raad van een vereniging of stichting. Én hoe je een aansprakelijkheidsclaim kunt voorkomen.

Verenigingen en stichtingen hebben gemeen dat ze een specifiek - vaak ideëel - doel hebben en dat er veel vrijwilligers betrokken zijn. Dat betekent ook dat de bestuurders meestal geen professional zijn en dat het toezicht vaak wordt uitgeoefend door vrijwilligers (leden van de vereniging), die vaak niet deskundig zijn. Maar bij het besturen van een vereniging of stichting komt tegenwoordig steeds meer kijken. Denk aan administratie, huisvesting, overeenkomsten, verduurzaming, inflatie, toekomstbestendigheid, nieuwe wetgeving, etc. Daarom kan het verstandig zijn om een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht in te stellen die het bestuur adviseert en toezicht houdt op het beleid van het bestuur.
Lees verder...
Waarom MKB-ondernemers kiezen voor een trusted business partner 5-7-2023

Als ondernemer ben je uitstekend geïnformeerd over marktontwikkelingen en de positie van je bedrijf. Je weet wat ondernemen is. Maar de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. En daardoor wordt de besluitvorming die nodig is om de continuïteit en ontwikkeling van je onderneming te waarborgen steeds complexer. Daarom kiezen steeds meer MKB-ondernemers voor ondersteuning van een professional bij die complexe vraagstukken.

Professionals die een waardevolle bijdrage leveren bij het nemen van strategische beslissingen en het bevorderen van groei, kunnen dat doen in de rol van trusted advisor of in de rol van trusted business partner. Een trusted advisor levert vooral specifieke expertise voor een bepaald project of vraagstuk. De trusted business partner verdiept zich in de ondernemer en zijn bedrijf en voegt kennis en ervaring toe aan besluiten die genomen moeten worden. Afhankelijk van de behoeften van de organisatie op dat moment kunnen beiden waardevol zijn.
Lees verder...